ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی خواستار توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پنهایی شده است

اگنس کلمارد گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
فراخوان/اقدام فوری