بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

سخنان سید حسن میری روحانی ایرانی علیه اعدام در ملا عام (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
ویدئیو

«چرا به تماشای اعدام می‌روید؟»