ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قطع اعضاء و نابینا کردن

آیا اجرای حکم قطع دست، از ضروریات دین اسلام است؟ (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0j31IrKw6og" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی با اتکا بر شرعی بودن این مجازات، اجرای آن را برای جامعه مسلمان ضروری معرفی و توجیه می‌کنند. آیا واقعاً فقهای دین اسلام بر سر اجرای حکم غیرانسانی توافق داشته‌اند؟