ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با ماگدالنو روز- آویلا (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ اسفند ۱۳۹۶
ویدئیو
 
ماگدالنو روز- آویلا یک فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی "شاهد بیگناهی" است، سازمانی که افرادی که از صف اعدام رهایی یافته‌اند را به منظور فعالیت علیه مجازات اعدام، ساماندهی کرده و توانمند می‌سازد.