بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با یک معتاد بهبود یافته (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ فروردین ۱۳۹۷
ویدئیو