بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

۴۶ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژۀ حقوق بشر برای ایران شدند

۴۶ سازمان غیر دولتی از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۴۶ سازمان غیر دولتی از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

   این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.