ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش مارس ۲۰۱۸ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
سازمان ملل متحد
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
گزارش

نسخه فارسی این گزارش هنوز منتشر نشده است.