بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

دادنامه صالح شریعتی

شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ آستان فارس
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۶ اسفند ۱۳۹۴
مدرک رسمی

این منبع را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید