بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

تضمین‌هایی برای مقابله با شکنجه و بد رفتاری

اصلاح کیفری بین الملل
اصلاح کیفری بین الملل/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
گزارش

این منبع را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید