بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

تفکرات فعالان مدنی علیه مجازات اعدام در خاورمیانه و آفریقای شمالی

سازمان عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل
۲۹ آذر ۱۳۹۶
گزارش

متن فارسی این منبع در حال تهیه است