بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مواد مخدر و مجازات اعدام، گزارشی از بنیاد جامعه باز

پاتریک گالاهیو / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۹ مهر ۱۳۹۴
گزارش

این گزارش را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید