بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

جزوه در مورد مجازات اعدام و جرائم مواد مخدر

سازمان اتحاد جهانی علیه مجازات اعدام / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۹ مهر ۱۳۹۴
گزارش

این منبع را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید