بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی: نظامی پیچیده و ناکارآمد

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
گزارش