بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
راهنما برای ارسال گزارش نقض حقوق بشر به سازمان ملل متحد

طرح شکایت نزد شورای حقوق بشر ملل متحد

سازمان ملل متحد\ ترجمه بنیاد برومند
سازمان ملل متحد
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
مدرک رسمی

شورای حقوق بشر

فُرم شکایت

 

 

- لطفا این فرم و هر مکاتبۀ دیگر را به یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل (انگلیسی، اسپانیایی، چینی، روسی، عربی و فرانسوی) بنویسید.

- فرم‌های بدون نام پذیرفته نمی‌شود.

- توصیه می‌شود که متن شکایت‌ها، علاوه بر این فرم‌، از ٨ صفحه تجاوز نکند.

- توصیه می‌شود که از به کاربردن الفاظ توهین‌آمیز اکیداً خودداری شود.

 

١. اطلاعات دربارۀ نویسنده‌(های) متن شکایت یا ادعای قربانی‌(ها) اگر غیر از نویسنده باشد

 

فرد                           گروهی از افراد                    نهاد غیردولتی                           غیره  

 

نام.......                                 نام خانوادگی.........                           ملیت.........

 

آدرس نویسنده برای مکاتبه در مورد این شکایت:

شماره تلفن و فاکس

ایمیل:

وبسایت:

تسلیم شکایت به:

نویسنده خود قربانی است

از سوی قربانی       (لطفا مشخص کنید.........................)

 

٢. اطلاعات دربارۀ کشور مربوطه

 

نام کشور و، در صورت امکان، نام مقامات مسئول دولتی در مورد این شکایت ..............

 

 

٣. برشمردن واقعیت‌ها در مورد ماهیت ادعای نقض حقوق

 

روند رسیدگی به شکایت‌ها مواردی را مورد بررسی قرار می‌دهد که روایت همخوان و قابل اعتمادی از نقض آشکار حقوق بشر و نقض آزادی‌های اساسی ارائه کنند که در هر جای جهان و در هر شرایطی می‌تواند رخ داده باشند.

لطفا واقعیت رویدادهای مورد نظر را به ترتیب زمانی، و شرایط وقوع نقض حقوق را به تفصیل شرح دهید، ازجمله تاریخ، محل وقوع و احتمالا نام عامل نقض حقوق را قید کنید و توضیح دهید که چرا امور واقع و شرایط یاد شده، حقوق شما یا حقوق فرد ذینفع را نقض کرده است.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

٤. به نتیجه نرسیدن اقدام‌ها در کشور

 

  • گام‌هایی که برای دادخواهی خود یا برای قربانی‌(های) دیگر برداشته شده و بی نتیجه مانده کدام اند؟ لطفا راه‌های پیموده شده را شرح دهید، از جمله مراجعه به محاکم قضایی، و مقام‌های دولتی، و نیز نهادهای کشوری حقوق بشر*، دادخواهی‌های انجام شده، زمان این اقدام‌ها، و نتایج به دست آمده را توضیح دهید:

 

 

 

  • اگر اقدام‌های انجام گرفته در کشور به دلیل ناکارآمدی یا پشت هم اندازی، هنوز به سرانجامی نرسیده است، علل آن را به تفصیل بیان کنید:

 

------------------------------------------

   * نهادهای کشوری حقوق بشر، بر پایۀ اصول مربوط به اساسنامۀ نهادهای کشوری (اصول پاریس) تشکیل می شوند و فعالیت می‌کنند، به ویژه آنجا که به صلاحیت کم و بیش قضایی مربوط است، می‌توانند ابزار مؤثری علیه نقض حقوق بشر افراد باشند.

 

 

 

٥. ارائه مکاتبات به دیگر نهاد‌های حقوق بشر

 

  • آیا پیش از این شکایتی را در همین مورد به روال‌های ویژه سازمان ملل یا نهادهای قانونی یا دیگر مراجع منطقه‌ای رسیدگی به شکایات این سازمان یا مشابه آن در زمینۀ حقوق بشر تسلیم کرده اید؟

...............................................................................................................

 

  • اگر آری، چه مسائلی مطرح شده و چه زمان، و جزئیات روال طی شده یا در حال انجام چیست؟ و وضعیت شکایت نزد آن نهاد در حال حاضر چگونه است؟

...............................................................................................................................

 

٦. تقاضای محرمانگی

در صورتی که متن ارسالی، شرایط پذیرفته شدن شکایت را که در قطعنامۀ ١/٥ شورا آمده داشته باشد، توجه داشته باشید که برای نظرخواهی در مورد نقض حقوق ادعایی، به کشور مربوطه ارجاع خواهد شد.

اگر می‌خواهید هویت شما یا اطلاعات خاصی که در متن شکایت آمده محرمانه تلقی شود، لطفا یادآور شوید.

تقاضای محرمانه ماندن اطلاعات (علامت بزنید) :   آری             خیر

لطفا مشخص کنید کدام قسمت‌ها محرمانه بماند:

.........................................................................................................................

 

تاریخ ..........................                               امضا................................

 

 

چند نکته: فضاهای خالی پس از پرسش‌ها، برای نوشتن پاسخ‌های شماست. شما می‌توانید، چنانچه بخواهید، طولانی‌تر پاسخ دهید، اما به هرحال نباید بیش از ٨ صفحه باشد.

 

٧. کنترل ضمیمه شدن اسناد و مدارک

 

لطفا فتوکپی اسناد و مدارک را (نه اصل آن‌ها را) به یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل بفرستید (این مدارک عودت داده نمی‌شود).

-احکام دادگاه‌ها یا مراجع در مورد دادخواهی شما (رونوشت یا یک فتوکپی از قوانین کشور مفید خواهد بود):

-شکایت‌های مطرح شده در سایر مراجعی که در بند ٥ مشخص شده (و نیز اگر حکمی صادر شده):

-هر مدرک یا سند دیگری که به نظر لازم است:

 

 

٨. محل ارسال شکایت‌ها

 

  

  

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit OHCHR- Palais Wilson
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10,
Switzerland
 
Fax: (+41 22) 917 90 11 E-mail: CP@ohchr.org

Website:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx