بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران، سال ۲۰۱۶

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ دی ۱۳۹۵
گزارش