بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

مرده شوری؛ مجازات يک زن جوان به اتهام رابطه شيطانی

خبرگزاری آريا
خبرگزاری آريا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه

خبرگزاری آريا - زن جوانی که به اتهام رابطه شيطانی با مرد غريبه دستگير شده بود با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کيفری تهران به دوسال شستن مرده‌ها در غسالخانه‌ها و 74ضربه شلاق محکوم شد.
اين زن، 27 بهمن پارسال با شکايت مرد جواني که ادعا داشت همسرش با مرد غريبه‌ای رابطه پنهانی دارد دستگير شد وتحت بازجويی قرار گرفت.
«مينا» -35 ساله- در نخستين بازجويی منکر اتهامش شد اما در ادامه تحقيقات پليس آگاهی،
از اينکه فهميد شوهرش از راز رابطه او با مرد بيگانه با خبر بوده بشدت شوکه شد
و با ديدن مدارکی که برعليه اش وجود داشت ناگزير به رابطه پنهانی اعتراف کرد.
اين زن هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کيفری به رياست قاضی بابايی –رئيس- وقاضی توليت-
مستشاردادگاه- محاکمه شد و به سؤالات قضات پاسخ داد.
چند سال است که ازدواج کرده‌ای؟ شش سال
شغل همسرت چيست؟ کارگر ساختمانی.
خودت هم شاغل بودی؟ خانه دار بودم.
با مرد غريبه چطور آشنا شدی؟ از طريق تلگرام…
چرا با او دوست شدی؟ اول نمی‌دانستم که با اين آشنايی اينترنتی به او علاقه‌مند می‌شوم
اما کم کم به خاطرمشکلاتی که باهمسرم داشتم شيفته اوشدم،
چراکه حرف‌هاي خيلی خوب ودلنشينی می‌زد که ازهمسرم نمی‌شنيدم.
چرا درنبود همسرت به او خيانت کردی؟ همسرم بيماراست و قادر به رابطه زناشويی نيست!
اين دليل شرم‌آوری است. قبول داری؟ بله. قبول دارم.
فرزندی داری؟ بله يک پسر پنج ساله.
درگزارش پليس آمده است که فرزندت را هم با خودت می‌بردی.
آيا نمی‌ترسيدی که پسرت دراين باره حرفی بزند؟
آنقدر غرق اين رابطه شده بودم که نمی‌دانستم دارم چه می‌کنم تا اينکه شوهرم بالاخره به موضوع شک کرد وفيلم و عکس هايم را درگوشی تلفن همراهم پيدا کرد و…
مرده شوريپس از اظهارات زن جوان، مرد غريبه نيز به صورت غيرعلنی تحت محاکمه قرار گرفت
و سپس قضات شعبه پنجم دادگاه کيفری رأی خود را درباره دو متهم صادر کردند.
بر اساس حکم دادگاه، زن جوان به 74 ضربه شلاق و دو سال کار در غسالخانه و شست‌و‌شوی زنان مرده محکوم شد.
مرد غريبه نيز به 99 ضربه شلاق و تبعيد به يکی از شهرهای دورافتاده محکوم شد.
پس از تأييد اين رأی از سوی قضات ديوانعالی کشور حکم درباره اين زن و مرد اجرا خواهد شد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309