ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

کاندیداتوری احمدی‌نژاد نباید حواس جهان را از خطر واقعی ابراهیم رئیسی پرت کند

رویا برومند
هافینگتان پست
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
مقاله از تارنما

متن فارسی این مقاله هنوز در حال تهیه است