بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

فشار علیه حقیقت‌خواهان کشتار دهه شصت را باید متوقف کرد

بیانه مشترک بیست سازمان غیردولتی
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بیانیه

این متن هنوز به فارسی ترجمه نشده است