ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش مارس ۲۰۱۷ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اسما جهانگیر
سازمان ملل متحد
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
گزارش

متن فارسی این گزارش در حال تهیه است