بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

ارتداد در جمهوری اسلامی ایران

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۸ مرداد ۱۳۹۳
گزارش

مرکز اسناد حقوق بشر ایران ترجمه فارسی گزارش ارتداد در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده است. این گزارش به بررسی فقهی و حقوقی مسئله ارتداد و پرونده‌های مطرح مربوط به این جرم می‌پردازد. با تحلیل پرونده‌هایی که مربوط به متهمینی متفاوت هستند، این گزارش مسائل حقوقی و فقهی مطروحه در هر پرونده را شرح می‌دهد. هر چند ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده است. در عوض، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا در آمدن حدود شرعی را صادر کرده است، حتی اگر جرمی به طور مخصوص در آن قانون ذکر نشده باشد. عدم اشاره صریح به جرم ارتداد در نظام حقوقی ایران و همچنین وجود تفاسیر متفاوت فقهی در رابطه با ارتداد به عدم قطعیت و شفافیت قوانین ایران در این زمینه دامن زده است.

ارتداد در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شهادتنامه شهود، گزارشهای منتشر شده در رسانه‌ها و اسناد دادگاهها چگونگی برخورد مقامات ایرانی با پرونده‌های ارتداد را به تصویر می‌کشد. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که حکومت ایران چگونه تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و همچنین حق حیات را نقض می‌کند.