بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ویدیوی هولناک تبلیغاتی از «اعترافات» پیش از اعدام افراد سنی مذهب: تبلیغ بی‌عدالتی، کشتار جمعی

عفو بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۵
گزارش

عفو بین الملل در گزارشی که امروز منتشرکرد اعلام داشت که مقامات ایران با دست یازیدن به تاکتیک‌های تبلیغاتی در صدد آن اند که در افکار عمومی از اعدام شدگان انسان زدایی کنند و از این راه افکار عمومی را از واقعیت دادگاه‌های ناعادلانه ای که حکم اعدام صادر می کنند منحرف گردانند. به گفته عفو بین الملل، در پی اعدام ۲۵ نفر از اهل سنت در ۱۲ مرداد، مقامات ایران تلاش می کنند با پخش رادیویی و تلویزیونی اعترافاتی که زیر فشار از قربانیان گرفته شده، محاکمه‌های ناعادلانه آنان را پرده پوشی کنند. عفو بین‌الملل در این گزارش به تفصیل این اعدام‌ها را بررسی و تحلیل کرده است.

نگاه کنید به متن اصلی این گزارش (تبلیغ بی‌عدالتی، کشتار جمعی) به زبان انگلیسی.