بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

منشور ملل متحد

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۵ تیر ۱۳۲۴
قوانین بین الملل

مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در ۲۴ اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده ۱۰۹ نيز كه در تاريخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصويب مجمع عمومي رسيد در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گرديد....