بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

داخل بند زنان: بدرفتاری با زندانیان سیاسی زن در زندان اوین

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۳۰ تیر ۱۳۹۵
گزارش

زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند مرتبا از دسترسی به مراقبت های پزشکی محروم می‌شوند، برای ملاقات با فرزندان خود، با محدودیت یا محرومیت روبرو هستند، از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم، و به تغذیه مناسب دسترسی ندارند.