بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: با اعدام یک کودک، مقامات ایران گستاخانه قوانین بین المللی را نقض کردند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
اطلاعیه

در این اطلاعیه، عفو بین الملل شدیداَ به اعدام حسن افشار، نوجوان دبیرستانی که در سن هفده سالگی به اتهام رابطۀ جنسی به عنف با نوجوان دیگری بازداشت شده بود، اعتراض می کند. عفو بین الملل یادآوری می کند که حسن افشار از داشتن وکیل محروم بوده است، و مقامات قضایی تحقیقات را به سرعت انجام دادند و از بازداشت تا صدور حکم اعدام بیش از دوماه نگذشت. حسن افشار بار ها تکرار کرد که رابطه جنسی با رضایت طرفین صورت گرفته بود و هیچ  تجاوز جنسی در کار نبوده است. عفو بین الملل دو نکته دیگر را در این مورد یادآور می شود. اوّل اینکه تجاوز جنسی در قوانین بین الملل اگرچه جرم محسوب می شود امّا از جرایمی که مجازات اعدام در پی دارد نیست. دیگر این که چون قوانین ایران رابطۀ جنسی با همجنس را جرم محسوب می کند و برای این جرم مجازات اعدام تعیین کرده است، احتمال می رود که دلیل اصلی این اعدام همان رابطۀ جنسی با رضایت طرفین باشد.

برای خواندن متن انگلیسی این اطلاعیه روی English در بالای این صفحه کلیک کنید.