بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

برقراری توازن بین استقلال و دسترسی به عدالت:‌ وضعیت نظام دادرسی در ایران

کانون بین‌المللی وکلا (IBA)
کانون بین‌المللی وکلا (IBA)
۹ مهر ۱۳۸۶
گزارش