ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

اعدام بی محابای متهمین به جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران، نمونۀ بارزی از شکست روش های خشن تنبیهی است

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند/ایمپکت ایران
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
گزارش

استفادۀ بی محابا از مجازات اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر در جمهوری اسلامی، نمونۀ بارزی از شکست روش های خشن تنبیهی در رابطه با معضل اجتماعی مواد مخدر است.

ویدئوی بنیاد عبدالرحمن برومند را که با حمایت ایمپکت ایران تولید شده است  در اینجا نگاه کنید.