ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

نگاهی به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۵

هارم ریداکشن انترناسیونال (کاستن جرایم در جهان)
۹ مهر ۱۳۹۴
گزارش

سازمان کاستن جرایم در جهان، نهادی ست غیردولتی که با بیش از ۸۰۰۰ عضو در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این سازمان گزارش حاضر را در مورد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال گذشته (۲۰۱۵) به زبان انگلیسی منتشر کرده است. نگاه کنید به متن کامل این گزارش در کتابخانه بنیاد.