ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: کوتاهی حکومت در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر

سازمان عفو بین الملل
۲۷ بهمن ۱۳۸۴
گزارش