بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

قانون جدید مجازات اسلامی، رفرم معیوب

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
گزارش

عفو بین الملل این گزارش را با نقل سخنان یکی از نمایندگان مجلس اسلامی آغاز می کند که چند ماه پیش گفته بود: خود وکلای مدافع می توانند عامل فتنه باشد. و اضافه می کند که این سخنان عجیب، خبر از محدودیت ها و موانعی می دهد که وکلای مدافع در نظام کیفری جمهوری اسلامی با آن مواجه اند.

این گزارش که به زبان انگلیسی انتشار یافته (نگاه کنید به متن انگلیسی در کتابخانه بنیاد)، قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده و اصلاحاتی را که در متن قانون جدید انجام گرفته، «عمیقاً معیوب» توصیف کرده است. عناوین مطالب ارزیابی شده در این گزارش، عبارت اند از:

چارچوب قانونی- حق آزادی- حقوق فرد در زمان دستگیری و بازداشت - حق مصون بودن از شکنجه و سایر بدرفتاری ها- حقوق فرد در دوران محاکمه.

عفو بین الملل در پایان، بسیاری از موارد قانون مجازات اسلامی را برخلاف تعهدات بین المللی ایران (به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران موظف به رعایت مقررات آن است) و نیز برخلاف قوانین بین المللی حقوق بشر می داند و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد که قوانین داخلی خود را با تعهدات بین المللی این کشور همخوان کنند.