بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

سی و شش سازمان مدافع حقوق بشر خواهان قطعنامه سازمان ملل در رابطه با حفظ و پیشبرد حقوق بشر در ایران شدند

سی و شش سازمان مدافع حقوق بشر
سی و شش سازمان مدافع حقوق بشر
۲۱ آبان ۱۳۹۴
نامه

در این نامه، بنیاد عبدالرحمن برومند همراه با سی پنج سازمان ایرانی و غیر ایرانی مدافع حقوق بشر از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل می خواهند که قطعنامه مربوط به لزوم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در هفتادمین نشست مجمع عمومی تصویب کنند. نگاه کنید به متن کامل این نامه در کتابخانه به زبان انگلیسی. روی English در همین صفحه کلیک کنید.