بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمیسیون‌های حقیقت و آشتی

حق آگاهی از حقیقت: آیا قادریم با حقیقت روبرو شویم؟

ادواردو گنزالس/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ آبان ۱۳۹۴
مصاحبه

در این ویدئو ادواردو گونزالز مدیر برنامه حقیقت و خاطره مرکز بین المللی عدالت دوران گذار، به کسانی پاسخ می دهد که مدعی‌اند برای جامعه بهتر است خشونت گذشته را فراموش کند و شناخت حقیقت می‌تواند برای جامعه مضر باشد. او بر اهمیت تحقیق، کشف و انتشار حقیقت تأکید می‌کند که نه تنها برای ترمیم و جبران خسارات معنوی و مادی که قربانیان متحمل شده‌اند مهم است بلکه برای آموزش جامعه و پیشگیری از تکرار فجایع مشابه نیز ضرورت دارد. ویدئوی حق آگاهی از حقیقت: آیا قادریم با حقیقت روبرو شویم؟ در لینک زیر مشاهده کنید