بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمیسیون‌های حقیقت و آشتی

عدالت دوران گذار، چرا؟ (ویدیو)

مرکز بین المللی عدالت دوران گذار/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ آبان ۱۳۹۴
مصاحبه

در این ویدئو مسئولان مرکز بین المللی عدالت انتقالی، با تکیه به تجربیات سی سال اخیر، در مورد ضرورت ایجاد مکانیسم‌های حقوقی و قضایی برای بررسی خشونت دولتی در دوران گذار از نظام‌های استبدادی صحبت می کنند. آنها اشاره می کنند به ضرورت اعادۀ حقوق قربانیان و لزوم شناخت مکانیسم‌های خشونت دولتی برای جلوگیری از تکرار آن و ضرورت ایجاد نهادی که مانع شود بازماندگان قربانیان و خود قربانیان به سوی انتقام و اعمال خشونت‌بار کشیده شوند.