بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

جامعۀ جهانی باید هزینۀ سیاسی کشتار زندانیان در ایران را افزایش دهد

رویا برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۶ آبان ۱۳۹۴
بیانیه

در ۲۸ اکتبر ۱۳۹۴ مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در نشستی مسئلۀ حقوق بشر در ایران را بررسی کرد. دکتر رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند یکی از کارشناسان مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران بود که در این نشست شرکت کرد. متن اظهارات او به زبان انگلیسی با کلیک کردن روی English در دسترس است.