بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی دوران انقلاب اسلامی

قدرت حقیقت و پایبندی به حقوق بشر در مقابل دروغ و خشونت دولتی

لادن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ آبان ۱۳۹۴
بیانیه

متن سخنرانی دکتر لادن برومند، یکی از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند، که در هشتمین مجمع عمومی اعضای حرکت جهانی برای دموکراسی در شهر سئول پایتخت کرۀ جنوبی برگزار شد، به زبان انگلیسی با کلیک کردن رو English در همین صفحه در دسترس است.

در این سخنرانی لادن برومند با تحلیل  تغییر شرائط بین الملل در پانزده سال اخیر و قدرت گرفتن نیروهای اقتدار گرا و ضد دموکراتیک و اتحاد آنها به ضرورت فوری ایجاد اتحادی وسیع میان دولت های دموکراتیک و نیرو های مدنی طرفدار حقوق بشر و دموکراسی در سرتاسر جهان اشاره کرد. او یاد آور شد که در شرایط کنونی و در صورت عدم ایجاد این اتحاد وسیع نه تنها امکان اصلاحات دموکراتیک در کشور های غیر دموکراتیک از دست می رود بلکه اصول دموکراتیک در دموکراسی های قدیمی نیز به خطر می افتد. برومند در این سخنرانی دموکراسی ها را به چالش کشید تا اصول حاکم بر انفعالشان را بررسی کنند و ببینند تا چه حد با اصول اساسی حاکم بر نظام دموکراتیک همخوانی دارند.

او در خطاب به فعالان حقوق بشر و دموکراسی که از ده ها کشور جهان در سئول گرد آمده بودند گفت، دروغ و خشونت دو سلاح اصلی حکومت های مستبد در رویارویی با مطالبات حق طلبانه مردمشان است. آنها با حبس و شکنجه و اعدام، مخالفان را مرعوب یا حذف می کنند و جامعه را به سکوت مجبور می کنند. مخالفان در برابر ابعاد خشونت و دروغ در نظر اوّل ناتوان به نظر می آیند، امّا قدرت آنها ناچیز نیست، چون آنها از یک سو به قدرت حقیقت و از سوی دیگر به قدرت ایمانشان به حیثیت و کرامت ذاتی بشر و اصول جهانشمول حقوق بشر تکیه دارند. اقتدار طلبان از قدرت ایمان محرومند چون خوب می دانند که دروغ می گویند. لادن برومند یادآوری کرد که در بیست و پنج سال اخیر، جامعۀ مدنی به عنوان یک عامل مشروع در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و این امتیازی است که همراه با ایجاد فضای مجازی جهانی این امکان را به فعالان دموکراسی خواه می دهد که با تکیه بر نیروی حقیقت و ایمانشان به دموکراسی خود را در صحنۀ بین الملل و فضای مجازی همچون مخاطبی قاطع و قوی به حکوت هایی که در صدد حذفشان هستند تحمیل کنند.