بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران : در یک کمپین ضد بهائی تعداد زیادی بازداشت شدند

سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان دیده بان حقوق بش
۱۶ خرداد ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی