بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

پشت پرده طرح موسوم به ارتقاء امنیت اجتماعی - کهریزک

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۰ شهریور ۱۳۸۶
گزارش