بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

چهره پنهان ایران

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
۹ مهر ۱۳۸۹
گزارش

گزارش جامعه حقوق بشر در ایران درباره تبعیض علیه ادیان و اقوام اقلیت در ایران و قوانین و نحوه دادرسی اسلامی، به زبان انگلیسی منتشر شده است.