بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

اینترنیت در زنجیر

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۳
گزارش