بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل: رعایت حقوق بشر نباید در حد حرف بماند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۵ آبان ۱۳۹۳
بیانیه

پس از اینکه ایران ابراز نظر و موضعکیری خود را در برابر توصیه‌های مطرح شده در نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر موکول به نشست آتی در مارس ۲۰۱۵ کرد، عفو بین‌المل ابراز امیدواری کرد که روش که این امر تنها برای خرید وقت و گریز از پاسخ گفتن به انتقاد کشورهای عضو سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور نباشد. عفو بین‌الملل در این بیانیه اضافه می‌کند که ایران باید از این فرصت استفاده کند و به جای سخنان زیبا، تدابیری عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اتخاذ کند. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه بنیاد به زبان انگلیسی.