بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

آمران قتلها: کابینه امنیتی دولت جدید ایران

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بش
۱۰ آذر ۱۳۸۴
گزارش