بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندانی عقیدتی، محمد علی طاهری تهدید به مرگ شد

عفو بین الملل- ترجمه فارسی از سایت رسمی کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری
عفو بین الملل
۴ شهریور ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری