بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندانی شدن به جرم روزنامه‌نگاری

عفوبین الملل
عفو بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

عفو بین الملل در این بیانیه که به زبان انگلیسی منتشر شده‍، خواهان آزادی بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شده است. نگاه کنید به متن کامل این فراخوان در کتابخانه به زبان انگلیسی.