بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر پایه هویت و گرایش جنسی افراد

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا (ایگل‌هرک IGLHRC)
کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا (ایگل‌هرک IGLHRC)
۱۱ دی ۱۳۹۲
بیانیه