ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

احکام اعدام و اجرای مجازات اعدام در سال ۲۰۱۳

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۰ اسفند ۱۳۹۲
گزارش