بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

پایان حبس انفرادی و بازگشت کلیه زندانیان به بند ۳۵۰ اوین

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲ خرداد ۱۳۹۳
فراخوان/اقدام فوری

نگاه کنید به متن کامل فراخوان عفو بین الملل در کتابخانه به زبان انگلیسی.