بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه ایرج مصداقی
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه ایرج مصداقی
۶ تیر ۱۳۳۶
قوانین بین الملل

کنوانسیون ممنوعیت کار اجباری در سال ۱۹۵۷ در چهلمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۱۰ ماده است.

یرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده و در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است.

متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.

 

 

مقاوله‌نامه ۱۰۵ ، منع کار اجباری - مصوب۱۹۵۷

 

ماده ۱

هرکشور عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را پذیرفته است،‌ متعهد می‌‌شود که هر نوع استفاده از کار اجباری و بیگاری را متوقف کند:

الف- به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی، مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی كه از نقطه نظر ایدئولوژی، مخالف نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود باشد؛

ب- به عنوان روشی برای بسیج و استفاده از نیروی کار به منظور توسعه‌ و پیشرفت اقتصادی؛

ج- به عنوان ابزار انضباط کاری؛

د- به عنوان تنبیه به سبب شرکت در اعتصابات؛

ه: به عنوان ابزار تبعیض نژادی، ‌اجتماعی،‌ ملی یا مذهبی خودداری کنند.

ماده ۲

كشورهای عضو سازمان بین‌المللی كار كه به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور لغو فوری و كامل كار اجباری به‌نحوی كه در ماده ۱ مقاوله‌نامه تصریح گردیده به عمل آورند.