ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (مارس ۲۰۱۴)

احمد شهید
سازمان ملل متحد
۲۲ اسفند ۱۳۹۲
گزارش