بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

گزارش سالانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر- ۲۰۱۴

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
۱ بهمن ۱۳۹۲
گزارش

این گزارش موارد زیر را در برمی‌گیرد:

آزادی اجتماعات، انجمن‌ها،‌ آزادی انتخابات/ مجازات اعدام/  آزادی بیان و گردش اطلاعات/ مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی/ حقوق زنان/ نحوه رفتار با اقلیت‌ها / عوامل بین‌المللی

( این گزارش به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی)