بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

حکم دادگاه در مورد شکایت بنیامین وایر علیه جمهوری اسلامی ایران

دادگاه بخش ایالات متحده، بخش کلومبیا
۹ اردیبهشت ۱۳۸۲
مدرک دادگاه

این حکم به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به به کتابخانه انگلیسی.