ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
جنایت علیه بشریت

کشتار زندانیان سیاسی ایران، ١٣٦٧: ضمیمه -روایت بازماندگان و اظهارات مسئولان -

بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۹ آذر ۱۳۹۲
گزارش